Watersport vereniging Overschie

Voor Leden door leden

Huishoudelijk reglement

Overschie

Overschie

Artikel 1
BESTUUR
                                               
Art. 1.1                                                       
Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden, t.w.: voorzitter, terreincommissaris, secretaris, penningmeester en alge­meen secundus.  
Art. 1.2                                                    
De voorzitter heeft  de leiding  van de bestuurs- en ledenver­gaderingen. Zo dikwijls hij dit nodig acht roept hij, in overleg met de secretaris, een vergadering bijeen.          
Art. 1.3                                                      
De secretaris neemt kennis van alle ingekomen stukken en is belast met het voeren van de correspondentie.                 
Hij maakt de notulen van iedere vergadering.
Hij roept in overleg met de voorzitter de leden ter vergade­ring op.
Hij geeft in de jaarvergadering verslag over de handelingen van de vereniging gedurende het afgelopen jaar.   
Art. 1.4                                                      
De penningmeester is belast met het beheer  van  de geldmidde­len van de vereniging en deponeert de gelden bij een door het bestuur aan te wijzen bankinstelling.                        
In overleg met het bestuur stelt hij jaarlijks een balans en een winst- en verliesrekening samen over het afgelopen boekjaar en legt deze met alle daarbij behorende boeken en bescheiden over aan een commissie van controle.
Bovendien stelt hij een begro­ting samen voor het komende boekjaar die ter goedkeuring aan de ledenvergadering wordt voorgelegd.      
Art. 1.5                                                       
De algemeen secundus treedt bij afwezigheid van  de voorzitter in diens plaats en verenigt dan in zich diens rechten en ver­plichtingen van de voorzitter.
Art. 1.6
De terreincommissaris is –tezamen met de havenmeester- belast met de uitvoering van het Haven- en Terreinreglement. De terreincommissaris kan zich wegens de omvang van zijn functie laten bijstaan door één of meer assistenten.
Art. 1.7
De havenmeester is –tezamen met de terreincommissaris- belast met de uitvoering van het Haven- en Terreinreglement. De havenmeester wordt, nadat de ledenvergadering hierover gehoord is, door het bestuur uit de leden benoemd. Hij kan als hij daartoe wordt uitgenodigd aan de beraadslagingen van het bestuur deelnemen.
Art. 1.8                                                    
De verkiezing van de leden van het bestuur heeft plaats door de ledenvergadering. In tussentijdse vacatures wordt op de eerst­volgende ledenvergadering voorzien.   

Art. 1.9                                                    
Ieder bestuurslid treedt af volgens een door de Algemene Ledenvergadering op te maken rooster van aftreden.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn/haar voorganger in.
Verkiezing van bestuursleden vindt plaats tijdens de najaarsvergadering.
Rooster van aftreden:
Even jaren:                   voorzitter
                                    secretaris
                                    terreincommissaris
Oneven jaren :              penningmeester
                                    algemeen secundus      
                                    assistent terreincommissaris
Art. 1.10                                                   
Door het bestuur wordt voor elke vacature tenminste 1 kandidaat gesteld. Ook een groep van tenminste 5 gewone leden kan een kandidaat stellen. Deze kandidaatstelling kan uiterlijk tot aanvang van de ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.      
Art. 1.11                                                    
Op de ledenvergadering, voorafgaande aan de jaarvergadering, wordt uit de leden, buiten het bestuur en door de leden, een commissie benoemd van 2 leden + 1 reserve lid tot het nazien van de  reke­ning en verantwoording van de penningmeester over het afgelo­pen jaar.  
De bestuursleden en de leden van deze kascontrolecommissie zijn, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, bevoegd inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas van de vere­ni­ging.                                                      
Art. 1.12                                                     
Het bestuur kan commissies instellen, aan wie een zekere taak kan worden opgedragen die volgens statuten of huishoudelijk reglement aan het bestuur behoort. 
Het  bestuur kan dergelijke commissies ook bevoegdheden verlenen.
Art. 1.13                                                     
Ieder bestuurslid heeft in een bestuursvergadering 1 stem.   

Artikel 2
LEDENVERGADERINGEN EN STEMMINGEN
Art. 2.1                                                       
Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht, of indien 10 leden een daartoe strekkend geschrift aan de secretaris hebben  gericht, met opgave van de punten waarvan de behandeling gewenst wordt.    
Art. 2.2                                                      
In de vergadering bedoeld in art. 16 van de statuten (de algemene ledenvergadering), vinden onder meer de volgende werkzaamheden plaats:                 
   a. Het doen van een beknopt verslag over de voorvallen en de handelingen van de vereniging in het afgelopen jaar door de secretaris.
 b. Het doen van rekening en verantwoording van de penningmees­ter van zijn gehouden beheer over het afgelopen vereni­gingsjaar, waarna de kascontrolecommissie haar rapport ten deze uitbren
  c. Het vaststellen van de regeling van de contributieheffing ingevolge 9 van de statuten. 
 
Art. 2.3                                                       
Vóór de aanvang van elke ledenvergadering tekenen de aanwezige leden de presentielijst.
 
Art. 2.4                                                       
De voorzitter heeft het recht, zo hij meent dat de  vergadering genoegzaam omtrent het onderwerp van behandeling is inge­licht, de discussie daarover te sluiten en tot stemming te doen overgaan, tenzij de meerderheid zich daartegen keert.
Art. 2.5                                                      
Het bestuur beslist of voorstellen, die tijdens de vergadering gedaan worden, al of niet op diezelfde vergadering in behandeling zullen worden genomen.     
Art. 2.6                                                       
Alle op de vergadering aanwezige leden hebben het recht 1 stem uit te brengen.      
Art. 2.7                                                       
Stemming bij volmacht gegeven door een lid aan een ander lid van WSV Overschie is toegestaan. Ieder lid mag slechts 1 gemachtig­de stem uitbrengen. 
Art. 2.8                                                      
Over personen wordt schriftelijk met gesloten stem­briefjes gestemd.
Over zaken wordt gestemd met handopste­king.         
Art. 2.9                                                       
Blanco stembriefjes zijn van geen waarde en tellen niet mee bij het aantal uitgebrachte stemmen.                          
Art. 2.10                                                     
Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn ver­worpen.     
Art. 2.11                                                      
Voor het nemen van een besluit in een bestuursvergadering is de aanwezigheid van tenminste 3 bestuursleden vereist.   
Het nemen van  besluiten geschiedt bij meerderheid van stem­men.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.    

Artikel 3
CONVOCATIE
Art. 3.1                                                      
De oproeping tot het bijwonen van de vergadering gebeurt door middel van een convocatiebiljet. De punten die in behandeling zullen worden genomen (de agenda), moeten daar in het kort worden aange­ge­ven.               
Art. 3.2                                                       
Oproepingen:                                                 
voor ledenvergaderingen moeten uiterlijk 10 dagen van tevoren verzonden worden,
voor bestuursvergade­ringen moeten in gewone gevallen 5 dagen, maar in spoedgevallen min­stens 2 dagen van  tevoren verzonden worden.
Art. 3.3                                                       
Indien het convocatiebiljet een voorstel bevat tot bestuurs­verkiezing, wijziging van de statuten of reglementen etc., moet het minstens 2 weken voor de datum van de ledenvergadering zijn verzonden.          
Artikel 4
INTRODUCTIE
 
Art. 4.1                                                       
Het bestuur regelt de introductie voor iedere gewone of fees­telijke bijeenkomst afzonderlijk. 

Artikel 5
NIEUWE LEDEN
 
Art. 5.1
Personen die voor het lidmaatschap in aanmerking willen komen dienen zich aan te melden als donateur van de vereniging. Binnen een jaar na hun aanmelding moeten zij aangeven of zij daadwerkelijk lid willen worden van de vereniging. Zij kunnen vervolgens door het bestuur worden voorgedragen als buitengewoon lid voor een door de ledenvergadering te bepalen periode. Is deze periode voor alle partijen bevredigend verlopen, dan kan het buitengewoon lid door het bestuur voorgedragen worden voor het lidmaatschap. Willen zij echter na een jaar geen lid worden, of acht het bestuur het niet raadzaam om hen voor te dragen als lid, dan zullen zij uit de haven moeten vertrekken.
Art. 5.2                                                       
Indien een nieuw lid zich tijdens  de eerste 2 jaar van zijn lidmaatschap (zijn proeftijd) niet houdt aan de regels en verplichtingen die de  vereniging aan hem stelt, kan het bestuur hem voordragen voor royement.                        
Art. 5.3                                                      
Een kandidaat die niet tot het lidmaatschap wordt toegelaten kan niet eerder dan na 1 jaar weer worden voorgesteld.            
Art. 5.4                                                       
Aspirant leden worden op een wachtlijst genoteerd.
Art. 5.5                                                       
Kinderen van leden hebben de voorkeur bij het toewijzen van een vrije ligplaats, mits dit lid langer lid is dan 2 jaar.    
 

Artikel 6
CONTRIBUTIE / BETALINGEN
Art. 6.1                                                      
De regeling van de contributieheffing wordt jaarlijks op de jaarvergadering vastgesteld ingevolge art. 9 van de statuten.    
Nieuwe leden betalen een inschrijfgeld; de hoogte van dit inschrijfgeld wordt vastgesteld door de  jaarvergadering en bedraagt in 2004 € 400,-. Daarbuiten betalen de nieuwe leden contribu­tie over het jaar waarin men toetreedt c.q. de resterende maanden van het lopende jaar.         
Art. 6.2                                                       
Uitgaven en lasten voor de vereniging die voortvloeien uit verbouwingen c.q. aanpassingen van een vaartuig, worden ver­haald op de eigenaar van het vaartuig; de bedragen hiervoor worden vastgesteld door de jaarvergadering.                  
 
Art. 6.3                                                       
Het verenigingsjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van dat jaar. Leden die tussen 1 juli en 31 december aangenomen worden, betalen over dat jaar de helft van de contributie. Indien na aanbieding van de kwitantie binnen 14 dagen niet wordt voldaan, wordt het nieuwe lid weer van de verenigingslijst afgevoerd.                    
Art. 6.4                                                       
De contributie van de leden wordt vóór of uiterlijk op 31 januari van het nieuwe jaar voldaan, bij voorkeur door overmaking per Giro of Bank. Verder geldt het in art.9 van de statuten bepaalde.                                 
 
Art. 6.5                                                       
Gelden geïnd van donateurs worden  vanaf het jaar 2007 als algemene inkomsten in de begroting opgenomen.                                                    

Artikel 7
ASPIRANT-LEDEN
Art. 7.1                                                       
Jeugdige personen die lid willen worden van de vereni­ging kunnen, zodra zij de leeftijd van 14 jaar bereikt hebben, worden ingeschre­ven als aspirant-lid.               
Art. 7.2                                                       
De inschrijving heeft plaats op verzoek van ouders of voogden en nadat het bestuur het inschrijven heeft goedgekeurd.      
Art. 7.3                                                       
Door het indienen van een verzoek als bedoeld in de vorige alinea­, erkennen de ouders of voogden dat zij bekend zijn met de bepalingen van de statuten en huishoudelijk-, terrein- en havenre­glement van de vereniging. 
Art. 7.4                                                       
De vereniging, noch haar bestuur, zijn gehouden toezicht uit te oefenen op de jeugdleden. Zij dragen te hunnen opzichte geen enkele verantwoordelijkheid.                            
Art. 7.5                                                       
De aspirant-leden hebben, behoudens de bepalingen in de statuten en dit artikel, dezelfde rechten en plichten als de gewone leden. Zij hebben echter geen stemrecht op de ledenvergadering. Zij betalen een jaarlijkse contributie zoals wordt bepaald op de jaarvergadering.  
Art. 7.6                                                       
Het bestuur is bevoegd te allen tijde een aspirant-lid af te voeren van de lijst, bedoeld in de eerste alinea van dit artikel.                                                      
Art. 7.7
Bereikt een aspirant-lid de 18 jarige leeftijd, dan kan hij/zij voorgedragen worden als lid in de gewone zin en wordt dan van de in art. 7.1 bedoelde lijst afgevoerd.       
Artikel 8
VERZEKERINGEN
Art. 8.1                                                       
Ieder lid, buitengewoon lid, donateur of gebruiker van haven en/of faciliteiten dient tenminste tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn. Een kopie van de polis van deze verzekering dient in het bezit van de secretaris te zijn. Tevens dient jaarlijks een kopie van het betalingsbewijs ter archivering aan de secretaris overhandigd te worden.
Artikel 9
VERENIGINGSVLAG
Art. 9.1                                                       
Een verenigingsvlag, het gebruik daarvan en een insigne kunnen door de vereniging worden vastgesteld.

Artikel 10
REGLEMENTEN
Art. 10.1                                                      
Het haven- en terreinreglement is een onderdeel van het huis­houdelijk reglement. Ieder lid wordt een exemplaar van de  statu­ten en het huishoudelijk-, haven- en terreinreglement ter hand ge­steld. 
­Ieder lid wordt dus geacht op de hoogte te zijn van de bepa­lingen vastgelegd in de statuten en de reglementen.
Buitengewoon leden en donateurs ontvangen een beknopt haven- en terreinreglement. Een afschrift daarvan wordt op een voor iedere gebruiker van haven en terrein toegankelijke plaats opgehangen.
Art. 10.2                                                
Bij verlies van reglementen of statuten kunnen deze tegen een vergoeding opnieuw worden verstrekt. Deze vergoeding komt de verenigingskas ten goede. De hoogte van deze vergoe­ding wordt jaarlijks op de jaarvergadering vastgesteld en opgenomen in de tarievenlijst.                  
 
  
Artikel 11
SLOTBEPALINGEN
Art. 11.1                                                     
Ieder lid, buitengewoon lid, of aspirant-lid dat ophoudt lid te zijn van de vereniging, verliest alle aan het lidmaatschap verbonden rechten vanaf de datum van beëindiging van het lidmaatschap.                
Art. 11.2                                                      
Bij verandering van adres en/of telefoonnummer zijn de leden, buitengewoon leden en aspirant-leden  verplicht hiervan aan het secretariaat mededeling te doen.
Art. 11.3                                                      
In het huishoudelijk reglement kunnen alleen veranderingen aange­bracht worden door een  besluit dat op een le­denvergadering met meerderheid van stemmen genomen is.
Art.11.4                                                      
In gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk- of het haven- en terreinreglement niet voorzien, beslist het bestuur.        
Aldus vastgesteld op de ledenvergadering van 25-04-2006
Laatste wijziging 15-11-2011

© 2023 Watersport vereniging Overschie

Thema door Anders Norén