Watersport vereniging Overschie

Voor Leden door leden

Haven en terrein reglement

 

Overschie

Overschie

 

Haven- en
Terreinreglement
Art.     Dit reglement is van toepassing op allen die gebruik maken van de door Watersportvereniging Overschie aangeboden voorzieningen in de haven en opstallen en op het terrein van de vereniging.
              Onder de in dit artikel genoemde personen worden verstaan leden, buitengewoon leden en donateurs van WSVO, alsmede passanten en andere tijdelijk toegelaten personen.
Art.     WSV Overschie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor letsel of schade aan derden in de haven of op het terrein opgelopen.
Art.     Betreden en verlaten van het terrein mag alleen door de daarvoor bestemde hekken, die meteen daarna weer afgesloten moeten worden.
Art.     Ieder lid is verplicht zijn schip naar behoren en in de geest van de watersport te onderhouden.
Art.     Ieder lid is persoonlijk verantwoordelijk voor het aan hem toegewezen terreingedeelte, steiger, e.d. Hij moet dit op de aangegeven wijze gebruiken en onderhouden.
Art.     Ieder lid is verantwoordelijk voor het gedrag en het welzijn van zijn opvarenden, gasten , huisdieren, enz. Hij moet ervoor zorgen dat andere haven- en terreingebruikers geen overlast wordt aangedaan.
Huisdieren moeten aan de lijn gehouden worden en buiten het hek worden uitgelaten.
Art.     Beschadigingen aan verenigingseigendommen en/of die van andere gebruikers van haven en terrein moeten direct worden hersteld door en/of voor rekening van de veroorzakende partij.
Art.     Alle gemeenschappelijke eigendommen, waaronder het elektriciteitsnet en de waterleiding, moeten met de nodige zorg en op de voorgeschreven manier worden gebruikt.
Art.    Het gebruik van elektrische grootverbruikers, zoals straalkachels, halogeen bouwlampen en dompelaars is ten strengste verboden.
Art.   Langs de afrastering van het winterterrein moet een strook van 1 meter vrijgehouden worden. Er mogen geen voorwerpen of fietsen aan deze afrastering bevestigd worden. Dit laatste geldt ook voor de afrastering langs de haven.
              Op het terrein mogen alleen uw schragen en stutten op de daarvoor aangewezen plaats opgeslagen zijn. Klimmaterialen worden achter de containers opgehangen.
Art.    Fietsen, bromfietsen en motorvoertuigen parkeren op de aangewezen plaatsen. De hellingbaan en de toegang daartoe moeten vrij blijven.
              Auto’s in de zomer parkeren achter de lijn schuifhek/clubhuis, zodat het voorterrein te allen tijde vrij blijft.
              In de winterperiode geen voertuigen op het terrein behalve voor laden en lossen. Parkeren buiten het hek. Toegangen moeten ruim toegankelijk blijven.
Art.   De maximale lengte van de vaartuigen is 10.00 meter.
              Na overleg met het bestuur kan, als de ruimte in de haven dit toelaat, een boot met een max. lengte van 10.50 meter worden toegelaten.
              De maximale breedte is de breedte van de beschikbare box.
              De maximale lengte van de volgboten is 3.00 meter.
Art.   Vaartuigen moeten zodanig in de boxen worden afgemeerd dat geen delen of voorwerpen, onder of boven water, buiten de meerpaal of steiger uitsteken. Dit geldt ook voor volgboten die in de box afgemeerd zijn of in davits hangen. Er mogen ook geen delen over de hoofdsteigers uitsteken.
Art.   Vaartuigen moeten met deugdelijke landvasten aan de daarvoor bestemde ringen, bolders en meerpalen afgemeerd worden.
Art.   In het hellinggat en aan de buitensteigers mag alleen worden afgemeerd met toestemming  van het bestuur.
Art.   Vóór 30 september moeten leden en donateurs d.m.v. een hellingformulier aan het bestuur aangeven waar de boot zal overwinteren. Bij voorhellingen is de uiterste inleverdatum van dit formulier 15 augustus.
              Werkzaamheden die buiten het normale onderhoud vallen moeten van tevoren bij het bestuur worden aangevraagd en ook op dit formulier worden aangegeven.
              Het hellingformulier wordt alleen in behandeling genomen als ook de verklaring op de achterzijde is ondertekend.
Art.   Boten van leden kunnen één keer in de twee jaar winterhellingen of voorhellingen, boten van donateurs één keer in de drie jaar. In geval van schade kan hiervan worden afgeweken.
Art.   Winterhellingen (lid a t/m i, n en p gelden ook voor voorhellingen)
Vóór of op de zaterdag van de week voordat een vaartuig gehellingd wordt, moet de eigenaar ervoor zorgen dat de schragen en stutten en het stophout (alles voorzien van de naam van het vaartuig) op de juiste plaats aan de rand van het winterterrein klaar staan. Verzuimt u dit te doen, dan wordt uw vaartuig niet gehellingd.
De hoogte van de schragen moet zodanig zijn dat de vrije doorgang onder de kiel van de boot 75 cm
Elke eigenaar moet er voor zorgen dat andere leden of donateurs geen last hebben van zijn werkzaamheden (dus goed afschermen door middel van dekkleden bij lassen en slijpen).
Het is niet toegestaan het onderwaterschip schoon te spoelen met water.
Tijdens het werken aan de boot moeten alle verfresten e.d. opgvangen worden  op een dekzeil dat windvast onder de boot ligt.
 1. Verfresten moeten aan het eind van de dag opgeveegd en in de vuilcontainer gedeponeerd worden.
 2. De ruimte onder en om de boot moet iedere avond schoon achtergelaten worden. Dekzeilen genoemd onder punt e van dit artikel verwijderen van de grond.
 3. Onder de boot mogen geen open blikken met verf of kwasten worden achtergelaten.
 4. Ter voorkoming van inbraak moeten ladders, stellingen, e.d. tijdens uw afwezigheid op slot aan de schragen bevestigd zijn.
 5. Na 1 maart mag tot aan de datum van voorhellingen niet meer droog geschuurd of geslepen worden, behalve op de daarvoor aangewezen plaats (het werkhok achter de container).
 6. Dekzeilen en winterkleden moeten vóór 1 maart verwijderd en opgeruimd zijn.
 7. Ook lassen, zagen en slijpen in de open lucht is na 1 maart verboden.
 8. Voor grote en middelgrote laskarweien wordt een vergoeding betaald volgens door de ledenvergadering vastgestelde tarieven. Het bestuur wijst een plaats aan waar de verbouwing kan gebeuren.
 9. Het is verboden om op het lichtnet van de steigers of de contactdozen aan de kant van het terrein te lassen.
 10. De vaartuigen worden uiterlijk 30 april te water gelaten. In de periode van 1 mei tot aan het voorhellingen mogen geen vaartuigen gehellingd worden of op het terrein aanwezig zijn zonder toestemming van het bestuur.
 11. Na gebruik van de hellingwagen moet het gebruikte materiaal opgeborgen worden en de wagen moet, nadat hij op de steunen gezet is, doorgesmeerd worden.
 12. Ophellingen neemt twee dagen in beslag, afhellingen gebeurt indien mogelijk in één dag.
Art. 19.  Ieder lid moet de verkoop van zijn vaartuig z.s.m. melden aan het bestuur. Hij moet er verder voor zorgen dat het vaartuig binnen 14 dagen na de verkoop de haven heeft verlaten.
Art. 20. Werkbeurten
 1. De leden zijn verplicht gedurende een door het bestuur vast te stellen aantal uren werkzaamheden te verrichten t.b.v. de accommodatie van WSV Overschie. Zij worden door de terreincommissaris schriftelijk of mondeling hiervoor opgeroepen.
 2. Leden die niet aan deze oproep kunnen voldoen moeten dit aan de terreincommissaris melden. Zij krijgen dan een ander tijdstip toegewezen.
 3. Leden die zonder opgaaf van reden geen gehoor aan de oproep geven, worden bestraft met een boete van € 50,- Zij worden na betaling van deze boete niet vrijgesteld, maar krijgen een nieuwe oproep voor een werkbeurt.
 4. Bij herhaling van het bovengenoemde maakt het lid zich schuldig aan wangedrag en zal overeenkomstig de Statuten en Reglementen worden behandeld.
 5. Donateurs die van de accommodatie van WSV Overschie gebruik maken kunnen worden opgeroepen voor een werkbeurt.
Art. 21.  Milieu
 1. Afval of andere stoffen, vast of vloeibaar of in welke vorm dan ook, mogen in geen geval in het water of op het terrein van de jachthaven worden gestort.
 2. Afval in kleine vorm moet in goed afgesloten, goedgekeurde plastic zakken in de afvalcontainer worden gedeponeerd.
 3. U moet zelf zorgen voor de afvoer van chemisch afval, zoals afgewerkte olie, koelvloeistof en accu’s.
 4. Groot afval in overleg met de havenmeester afvoeren.
 5. Alle kosten die voortvloeien uit een milieudelict, begaan door een lid of donateur, zullen te allen tijde verhaald worden op de betreffende persoon.
Art. 22.  De toepassing van, toezicht op en uitleg van dit reglement berust bij het bestuur.
 1. Overtredingen kunnen door het bestuur worden bestraft met € 50,- per overtreding, welk bedrag meteen invorderbaar is ten bate van de verenigingskas.
 2. Naar het oordeel van het bestuur ernstige of herhaalde overtredingen kunnen worden beschouwd als wangedrag en als zodanig worden behandeld.
 3. Beroep op onbekendheid met dit reglement is niet mogelijk.
Art. 23.  Dit Haven- en Terreinreglement is onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van Watersportvereniging Overschie
Aldus vastgesteld op de ledenvergadering van 25-04-2006
Laatste wijziging: 23-04-2013

© 2023 Watersport vereniging Overschie

Thema door Anders Norén